proč být odpovědnou firmou

Hlavní přínosy pro velké a střední firmy:

 • úspora nákladů (aktivity CSR vedou k inovacím, které mohou snížit náklady, resp. zvýšit efektivitu; mnohdy vedou také ke snížení implicitních nákladů, kterým se společnost prostřednictvím CSR vyhne – např. náklady na budoucí spory či na odstranění znečištěných ploch, náklady související s vysokou fluktuací zaměstnanců apod.)
 • postupné zvyšování zisku – z dlouhodobého hlediska (aktivity CSR vedou ke zvýšení zisku nepřímo – např. zvýšeným tempem růstu, nárůstu zaměstnanců, zvýšení hodnoty společnosti aj.)
 • spokojení, loajální, efektivní a kvalitní zaměstnanci (podpora kreativního, inovativního a transparentního prostředí podporuje spokojenost zaměstnance, který v důsledku této spokojenosti, někdy i nevědomě, buduje pozitivní image podniku – je hrdý, že ve společnosti pracuje – což je atraktivní pro potenciální uchazeče o zaměstnání)
 • konkurenční výhody  a spokojení zákazníci (aktivity CSR firmy odlišují: zákazníci se ke společensky odpovědné firmě vracejí, protože chování je založeno na sdílené myšlence, ne na základě např. nejnižší ceny)
 • otevření nových obchodních příležitostí (důležitou součástí CSR je komunikace se zainteresovanými stranami – zde se otvírá prostor pro zjištění aktuálních potřeb a následná možnost na ně reagovat)
 • atraktivita pro investory (zařazení CSR aktivit do řízení organizace je známkou dobrého managementu; investice do společensky odpovědných firem jsou méně rizikové a schopné nadprůměrného zhodnocení; burzovní indexy začínají CSR zohledňovat)
 • zvyšování výkonu obchodních sítí (vzájemná důvěra mezi obchodními partnery vede k vyššímu zisku v rámci vzájemné obchodní spolupráce – velké společnosti často od svých partnerů přijetí CSR vyžadují)
 • řízení rizik (schopnost předvídat možná rizika, pohotově reagovat na změny atp.)

A co střední a menší podniky?

Integrace CSR do MSP (malý, střední podnik/podnikatel) je praktická, jednoduchá, nákladově efektivní.

Menší velikost + potenciál vyšší flexibility + inovativnost = zajímavé příležitosti v oblasti CSR.

Hlavní přínosy pro MSP

 • jednodušší nacházení zájemců o práci
 • jednodušší získávání dodavatelů, odběratelů a jiných obchodních partnerů
 • posílení reklamy a public relations
 • získávání kontaktů a informací