jaké služby poskytuji

1. SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

a) firemní seminář

 • intenzivní seminář v délce cca 4 hod pro vedení firmy a další kompetentní osoby
 • probíhá v konkrétní firmě na míru jejím potřebám

b) veřejný seminář / workshop

 • semináře pro neziskové organizace
 • semináře pro firmy
 • semináře pro zástupce veřejné správy

c) otevřený kurz Specialista pro CSR

 • dlouhodobý intenzivní kurz
 • nejedná se o typické personální školení, ale výsledkem je zavedený systém managementu společenské odpovědnosti dle ČSN 01 0391 v konkrétní firmě a vyškolená osoba – Specialista pro CSR

 

2. ANALÝZA STAVU CSR VE SPOLEČNOSTI

– vypracování analýzy na základě jednání s vedením společnosti a na základě rozhovorů s pracovníky

– součástí jsou návrhy na zlepšení v oblasti společensky odpovědných aktivit

 

3. EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

a) poradenství

 • odborné konzultace dle potřeby (např. připomínkování dokumentů, spolutvorba reportů, účast při přezkoumávání, pomoc při zpracování zpráv o plnění společenské odpovědnosti za dané období apod.)

b) spolupráce na tvorbě strategie CSR

 • nabízím spolupráci s pověřenou osobou na analýze stavu CSR ve společnosti
 • společné zpracování návrhu strategie CSR ve společnosti a pomoc s následnou implementací v součinnosti s vedením společnosti

c) administrace společensky odpovědných aktivit

 • nabízím pomoc při administraci přerozdělování prostředků na podporu místní komunity (zpracování formulářů na podávání žádostí, hodnocení žádostí nezávislou třetí stranou, doporučení k podpoře – posouzení potřebnosti a oprávněnosti žadatelů)
 • pomoc s administrací jednotlivých projektů v oblasti CSR

 

4. INTERNÍ AUDIT

– nabízím provedení interního auditu v oblasti CSR (jednorázově i pravidelně)

 

5. PŘÍPRAVA NA CERTIFIKACI SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI*

– zahrnuje vytvoření strategie CSR a zavedení systému managementu společenské odpovědnosti dle požadavků certifikační normy

 • v případě zájmu (či nedostatečných kapacit společnosti) nabízím zastupování při certifikaci (zpracování potřebné administrativy; zajištění komunikace s certifikačním orgánem apod.)

*informace k certifikaci:

 • certifikace dle ČSN normy (ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky)
 • platnost 3 roky (do roka a do dne musí proběhnout první dozorový audit, za rok pak další a poté je nutná recertifikace – každý rok tedy probíhá kontrola na místě)
 • jedná se o dvoudenní audit provedený nezávislou třetí stranou, jehož výsledkem je certifikát potvrzující přijetí společenské odpovědnosti a její kvalitní implementaci do fungování společnosti

 

OBECNÉ INFORMACE

Na začátku spolupráce je osobní setkání, následuje nabídkaobjednávka, realizace dohodnutých činností a faktura.

V případě zájmu o jakékoli další či podrobnější informace mě neváhejte kontaktovat, služby lze rozšířit  či upravit dle Vašich specifických potřeb.

Důraz je kladen na individuální přístup – vše bude ušito na míru právě Vám (přijetí společenské odpovědnosti je vždy u každé společnosti jiné, závisí na velikosti společnosti, na druhu činnosti, na představách, které má vedení, na cílech a hodnotách, na prostředí, ve kterém společnost působí aj.).